Нэвтрэх / Бүртгүүлэх

call2banner

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт

Энэ хуулийн зорилт нь Үндсэн хууль болон Монгол Улсын олон улсын гэрээгээр тодорхойлсон хүний эрхийг хэрэгжүүлэх зорилгоор иргэд эвлэлдэн нэгдэх, төрийн бус байгууллагыг үүсгэн байгуулах болон төрийн бус байгууллагын үйл ажиллагаатай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл. Төрийн бус байгууллагын тухай хууль тогтоомж

1.Төрийн бус байгууллагын тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, энэ хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл. Хуулийн үйлчлэх хүрээ

1. Энэ хууль нам, үйлдвэрчний эвлэл, сүм хийдээс бусад төрийн бус байгууллагад хамаарна. 2. Энэ хууль Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр байгуулагдан үйл ажиллагаагаа явуулдаг олон улсын болон бусад улсын төрийн бус байгууллага, тэдгээрийн салбар, төлөөлөгчийн газарт нэгэн адил хамаарна.

4 дүгээр зүйл. Хуулийн нэр томьёо

Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томьёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

1/”төрийн бус байгууллага” гэж иргэд, төрийн байгууллага /хууль тогтоох, гүйцэтгэх, шүүх эрх мэдлийг хэрэгжүүлэх байгууллага/-аас бусад хуулийн этгээдээс нийгмийн болон өөрсдийн ашиг сонирхол, үзэл бодлын үүднээс сайн дурын үндсэн дээр байгуулагдан үйл ажиллагаагаа төрөөс хараат бус, өөрийгөө удирдах зарчмаар явуулдаг ашгийн төлөө бус байгууллагыг ;

2/”нийгэмд үйлчилдэг төрийн бус байгууллага” гэж соёл, урлаг, боловсрол, хүмүүжил, шинжлэх ухаан, эрүүл мэнд спорт, байгаль орчин, орчин ахуйн хөгжил, хүний эрх, хүн амын тодорхой бүлэг давхаргын эрх ашгийг хамгаалах энэрлийн зэрэг чиглэлээр нийгмийн тусын тулд үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагыг;

3/”гишүүддээ үйлчилдэг төрийн бус байгууллага” гэж өөрийн гишүүдэдүйлчилдэг, тэдний хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах үндсэн зорилготой, нийгэмд үйлчилдэгээс бусад төрийн бус байгууллагыг.

5 дугаар зүйл. Төрийн бус байгууллага байгуулах, оролцох эрх

1.Монгол Улсын иргэн, төрийн байгууллагаас бусад хуулийн этгээд төрийн байгууллагаас зөвшөөрөл авахгүйгээр өөрсдийн ашиг сонирхол, үзэл бодлын үүднээс дангаараа буюу хамтран төрийн бус байгууллага байгуулах эрхтэй.

2.Төрийн бус байгууллага байгуулах иргэдийн эрхийг хууль бусаар хязгаарлахыг хориглоно.

3.Төрийн бус байгууллагад албадан оруулахыг хориглоно.

4.Төрийн бус байгууллагад эвлэлдэн нэгдсэний төлөө хүнийг ялгаварлан гадуурхах, эрх, эрх чөлөөг нь хязгаарлахыг хориглоно.

5.Төрийн бус байгууллагын үйл ажиллагаа нь олон түмэнд ил тод байх ба түүний гишүүд болон иргэд хэн ч тухайн байгууллагын тайлантай танилцаж болно.

6.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хууль ёсоор байнга оршин суугаа гадаадын иргэд, харъяалалгүй хүмүүс Монгол Улсын хууль, олон улсын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол энэ хуульд заасан журмын дагуу төрийн бус байгууллага байгуулах буюу төрийн бус байгууллагад эвлэлдэн нэгдэж болно.

6 дугаар зүйл. Төрийн бус байгууллагыг үүсгэн байгуулсанд тооцох

Үүсгэн байгуулагчдаас төрийн бус байгууллага байгуулах тухай шийдвэр гаргаж байгууллагын дүрмийг баталснаар төрийн бус байгууллагыг үүсгэн байгуулсанд тооцох бөгөөд улсын бүртгэлд бүртгүүлснээр хуулийн этгээдийн эрх эдэлнэ.

7 дугаар зүйл.Төрийн бус байгууллагыг татан буулгах

1.Төрийн бус байгууллагыг дүрэмд заасан зорилгоо бүрэн хэрэгжүүлж дууссан болон дүрэмд нь заасан бусад үндэслэлээр татан буулгаж болно. Ийнхүү татан буулгах тухай шийдвэрийг төрийн бус байгууллагын эрх барих байгууллага гаргана.

2.Татан буугдах төрийн бус байгууллагын зохих төлбөрийг хийсний дараа үлдсэн эд хөрөнгийг ижил төстэй зорилго бүхий төрийн бус байгууллагад шилжүүлэх, хэрэв тийм төрийн бус байгууллага байхгүй бол зорилгод нь нийцсэн үйл ажиллагаанд зарцуулна.

3.Төрийн бус байгууллагын эрх бүхий байгууллага нь түүнийг татан буулгасан тухай шийдвэрээ 21 хоногийн дотор нийтэд мэдээлж Хууль зүйн яаманд бичгээр ирүүлэх бөгөөд энэхүү шийдвэрийг үндэслэн улсын бүртгэлээс хасна.

8 дугаар зүйл.Төрийн бус байгууллагыг албадан татан буулгах

1.Төрийн бус байгууллагыг дор дурдсан үндэслэлээр шүүх албадан татан буулгана:

1/дүрмийнхээ зорилгод нийцээгүй үйл ажиллагаа явуулсан;

2/хууль тогтоомж ноцтой, эсхүл удаа дараа зөрчсөн.

2.Шүүхийн шийдвэрээр албадан татан буугдсан төрийн бус байгууллагын эд хөрөнгийн асуудлыг э, 25 äóãààð ç¿éëèéí 3 äàõü õýñýãт заасан журмын дагуу шийдвэрлэнэ.

9 дүгээр зүйл. Төрөөс төрийн бус байгууллагатай харилцах

1.Төрөөс төрийн бус байгууллагын хууль ёсны эрхийг хамгаална.

2.Төрийн бус байгууллага нь төрөөс хараат бус байна.

3.Төрийн байгууллага төрийн бус байгууллагын үйл ажиллагаанд санхүүгийн болон бусад хэлбэрийн дэмжлэг үзүүлж болно.

4.Төрийн байгууллагын үйл ажиллагаатай холбогдсон төрийн нууцад үл хамаарах мэдээлэл төрийн бус байгууллагад нээлттэй байна.

5.Хууль тогтоох, гүйцэтгэх эрх мэдлийн байгууллагаас гаргах шийдвэрийн төсөл боловсруулах, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд саналыг нь үндэслэн төрийн бус байгууллагыг оролцуулж болно.

6.Төрийн бус байгууллага төрийн байгууллагаас гаргасан шийдвэрийн талаар байр сууриа илэрхийлж мэдэгдэл хийж болно.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГАД ТАВИХ ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА

10 дугаар зүйл. Төрийн бус байгууллагын дүрэм

Төрийн бус байгууллагын дүрэмд дор дурдсан зүйлийг тусгана:

1/ төрийн бус байгууллагын нэр, хаяг;

2/ төрийн бус байгууллагыг үүсгэн байгуулсан он, сар, өдөр;

3/ төрийн бус байгууллагын зорилго;

4/ төрийн бус байгууллагын бүтэц, хяналтын тогтолцоо;

5/ удирдах зөвлөлийн эрх хэмжээ;

6/ удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүний доод, дээд хязгаар;

7/удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох, чөлөөлөх журам, бүрэн эрхийнхугацаа;

8/ удирдах зөвлөлийн жилд хуралдах хурлын тооны доод хязгаар;

9/ удирдах зөвлөлийн хуралдааныг хүчинтэйд тооцох ирц;

10/ удирдах зөвлөлийн хуралдаанаас шийдвэр гаргах журам;

11/төрийн бус байгууллагыг өөрчлөн байгуулах, татан буулгах нөхцөл, журам, энэ тохиолдолд хөрөнгийг хэрхэх тухай ;

12/ дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах үндэслэл, журам.

11 дүгээр зүйл.Төрийн бус байгууллагын удирдах байгууллага

1.Гишүүнчлэлгүй төрийн бус байгууллагын эрх барих байгууллага ньудирдах зөвлөл байна. Удирдах зөвлөл нь дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

1/дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах ;

2/төрийн бус байгууллагыг өөрчлөн байгуулах, татан буулгах;

3/байгууллагын жилийн төсөв батлах;

4/гүйцэтгэх захирлыг сонгох, чөлөөлөх, тайланг хэлэлцэх;

5/төрийн бус байгууллагын өмч хөрөнгийг захиран зарцуулах талаар гүйцэтгэх захирлын эрх , хэмжээг тогтоох;

6/төрийн бус байгууллагын ажлын албаны бүтэц, зохион байгуулалт, түүний төсвийг батлах;

7/дүрэмд заасан бусад бүрэн эрх .

2.Гишүүнчлэлтэй төрийн бус байгууллагын дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол түүний эрх барих байгууллага нь энэ зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан бүрэн эрх бүхий удирдах зөвлөл байна.

3.Удирдах зөвлөл нь таваас доошгүй сондгой тооны гишүүдээс бүрдэнэ.

4.Удирдах зөвлөлийн гишүүн нь үүргээ гүйцэтгэх явцад гаргасан зардлын нөхөн төлбөрөөс бусад цалин, аливаа шагнал авахгүй.

12 дугаар зүйл. Удирдах зөвлөлийн дарга, гүйцэтгэх захирлын бүрэн эрх, хариуцлага

1.Дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол удирдах зөвлөлийн дарга нь төрийн бус байгууллагыг гадаад, дотоодод төлөөлөх, удирдах зөвлөлийн хуралдааныгдаргалах, удирдах зөвлөлийн шийдвэрийг үндэслэн гүйцэтгэх захиралтай гэрээ байгуулах зэрэг бүрэн эрхтэй байна.

2.Гүйцэтгэх захирал дор дурдсан бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

1/ удирдах зөвлөлөөс олгосон эрх хэмжээний хүрээнд төрийн бус байгууллагыг төлөөлөх, өмч хөрөнгийг захиран зарцуулах;

2/ хууль, гэрээнд заасан бусад бүрэн эрх .

3.Гүйцэтгэх захирлын эдлэх эрх, хүлээх үүрэг, хариуцлагын хэмжээ, хязгаар, хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл, хөлс, урамшуулал зэрэг асуудлыг гэрээгээр зохицуулна.

4.Гүйцэтгэх захирал нь өөрийн бүрэн эрхийн хугацаа дууссан нөхцөлд шинээр гүйцэтгэх захирлыг сонгох хүртэл албан үүргээ хэвээр гүйцэтгэнэ.

5.Төрийн бус байгууллагын гишүүн, удирдах зөвлөлийн гишүүн, ажилтныхууль бус үйл ажиллагааны улмаас иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагад учирсан хохирол, түүнээс үүсэх хариуцлагыг төрийн бус байгууллага хүлээхгүй.

13 дугаар зүйл.Удирдах зөвлөлийн шийдвэр гаргах журам

1.Удирдах зөвлөлийн гишүүд /цаашид “гишүүн” гэх/ аливаа асуудлыг шийдвэрлэхэд тэгш эрхтэй байна.

2.Удирдах зөвлөл нь хувь хүний асуудлыг нууцаар, бусад асуудлыг илээр санал хураах зарчмаар шийдвэрлэнэ.

3.Удирдах зөвлөлийн хуралдаанаар шийдвэрлэх асуудлаар гишүүн сонирхлын зөрчилтэй байвал тухайн гишүүн энэ тухайгаа тайлбарлаж санал хураалтанд оролцохгүй. Удирдах зөвлөлийн хуралдаан даргалагч сонирхлын зөрчилтэй байвал хуралдааныг өөр гишүүн даргална.

14 дүгээр зүйл. Удирдах зөвлөлийн хуралдааны тэмдэглэл

Удирдах зөвлөлийн хуралдааны тэмдэглэлд тухайн хуралдаанаар хэлэлцсэн асуудал, баталсан шийдвэр, нууц санал хураалтыг тоогоор, ил санал хураалтыг нэрээр гаргасан дүн, сонирхлын зөрчилтэй холбогдсон тайлбар, гарах шийдвэрийн талаар зарчмын өөр саналтай гишүүний тайлбар зэргийг тэмдэглэнэ. Гишүүн тайлбараа бичгээр гаргана.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГЫГ БҮРТГЭХ

15 дугаар зүйл. Төрийн бус байгууллагыг бүртгэх

Төрийн бус байгууллагыг энэ хуульд заасан журмын дагуу Хууль зүйн яамулсын бүртгэлд бүртгэнэ.

16 дугаар зүйл. Төрийн бус байгууллагыг бүртгэх журам

1.Төрийн бус байгууллагыг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх тухай өргөдлийг энэ зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан баримт бичгийн хамт Хууль зүйн яаманд удирдах зөвлөлийн дарга гаргана.

2. Өргөдөлд дор дурдсан баримт бичгийг хавсаргана:

1/төрийн бус байгууллагын нэр, хаяг;

2/удирдах зөвлөлийн гишүүд, дарга, гүйцэтгэх захирлын нэр, хаяг;

3/удирдах зөвлөлийн даргын гарын үсгээр баталгаажсан төрийн бус байгууллагын дүрэм;

4/ улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн тухай баримт.

З.Төрийн бус байгуулагыг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх тухай өргөдөл, бусад холбогдох баримт бичгийг Хууль зүйн яаманд шууд буюу нутгийн захиргааны байгууллагаар уламжлуулан хүргүүлнэ.

4.Төрийн бус байгууллагыг бүртгэх тухай өргөдөл, бусад холбогдох баримт бичгийг анх хүлээн авсан байгууллага нь тухайн баримт бичгийг хүлээн авсан он, сар, өдрийг төрийн бус байгууллагад албан ёсоор мэдэгдэнэ.

5.Улсын бүртгэлд бүртгүүлэх тухай өргөдөл, бусад баримт бичгийн бүрдэл дутуу буюу э, энэ зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан шаардлагыг хангаагүй бол тухайн өргөдлийг анх хүлээн авсан байгууллага нь бүртгүүлэх хүсэлт гаргасан төрийн бус байгууллагад буцаана.

6.Хууль зүйн яам зохих шаардлага хангасан баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш ЗО хоногийн дотор дараахь шийдвэрийн аль нэгийг гаргана:

1/төрийн бус байгууллагыг улсын бүртгэлд бүртгэх;

2/дор дурдсан тохиолдолд улсын бүртгэлд бүртгэхээс татгалзах:

а/тухайн байгууллагын зорилго нь Монгол Улсын хууль тогтоомжиднийцээгүй;

б/төрийн бус байгууллагын нэр нь өмнө бүртгүүлсэн төрийн бус байгууллагын нэртэй давхардсан.

7.Хууль зүйн яам төрийн бус байгууллагыг улсын бүртгэлд бүртгэж гэрчилгээ олгоно. Гэрчилгээний загвар, түүнийг олгох журмыг Хууль зүйн сайд тогтооно.

8.Хууль зүйн яам төрийн бус байгууллагыг улсын бүртгэлд бүртгэхээс татгалзсан тухай үндэслэл бүхий албан ёсны хариу өгөх бөгөөд энэхүү шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл шүүхэд гомдол гаргаж болно.

9.Төрийн бус байгууллага нь түүнийг бүртгэхээс татгалзсан шалтгааныг арилгасны дараа бүртгүүлэх хүсэлтээ дахин гаргаж болно.

10.Төрийн бус байгууллага нь улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн эсэх талаар энэ зүйлийн 6-д заасан хугацаанд Хууль зүйн яамнаас албан ёсоор хариу аваагүй бол хууль ёсоор бүртгүүлсэнд тооцогдож үйл ажиллагаагаа явуулах бөгөөд зохих журмын дагуу бүртгэлийн гэрчилгээг нөхөн авна.

11.Хууль зүйн яам төрийн бус байгууллагыг улсын бүртгэлд бүртгэсэн тухай нийтэд мэдээлнэ.

17 дугаар зүйл. Дүрэмд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг бүртгүүлэх

1.Төрийн бус байгууллагын дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан бол энэ тухай 30 хоногийн дотор Хууль зүйн яаманд мэдэгдэнэ.

2.Хууль зүйн яам тухайн төрийн бус байгууллагын дүрэмд орсон нэмэлт, өөрчлөлтийг бүртгэсэн тухай, эсхүл бүртгээгүй бол үндэслэл бүхий албан ёсны хариуг 30 хоногийн дотор өгнө.

18 дугаар зүйл.Улсын бүртгэлээс хасах

1.Хууль зүйн яам дор дурдсан үндэслэлээр төрийн бус байгууллагыг улсын бүртгэлээс хасч энэ тухай нийтэд мэдээлнэ:

1/албадан татан буулгах тухай шүүхийн шийдвэр хүчин төгөлдөр болсон;

2/бичгээр сануулга өгсөн боловч үйл ажиллагааныхаа тайланг гаргаж өгөөгүй.

2.Тухайн төрийн бус байгууллага нь энэ зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дахь заалтад заасан зөрчлийг арилгасны дараа энэ хуулийн дагуу улсын бүртгэлд дахин бүртгүүлж болно. /Энэ бүлгийг 2003 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГЫН САНХҮҮЖИЛТ

19 дүгээр зүйл.Төрийн бус байгууллагын орлого

Төрийн бус байгууллагын орлого нь дараахь эх үүсвэрээс бүрдэж болно:

1/гишүүний татвар, хандив;

2/иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хандив;

З/дүрмийн зорилгоо хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон аж ахуйн үйл ажиллагаанаас олсон орлого;

4/зээлийн, өвийн болон төсөл хэрэгжүүлэх зорилгоор улсын төсвөөс олгосон хөрөнгө;

20 дугаар зүйл.Төрийн бус байгууллагын зарлага

1.Төрийн бус байгууллага нь орлогоо зөвхөн дүрэмд заасан зорилгоо хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд зарцуулна.

2.Төрийн бус байгууллагын орлогоос ногдол ашиг хуваарилах, иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад хөрөнгийн баталгаа гаргах, тэдгээрийн төлбөрийг төлөх зэргийг хориглоно.

З.Төрийн бус байгууллагын удирдах зөвлөлийн гишүүн ажилтнаас тухайнбайгууллагын эд хөрөнгөөр хувийн ашиг олох зорилгоор санхүүгийн буюу аж ахуйн үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно.

4.Төрийн бус байгууллага нь Улсын Их Хурал, Ерөнхийлөгчийн болон иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуульд нам, эвсэл, нэр дэвшигчдэд эд хөрөнгө, хандив өгөхийг хориглоно.

21-22 дугаар зүйлийг 1998 оны 1 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/.

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГЫН ТАЙЛАН

23 дугаар зүйл.Төрийн бус байгууллагын тайлан

1.Төрийн бус байгууллага нь зохих журмын дагуу жилийнхээ тайлан тэнцлийггаргаж дараа оны 2 дугаар сарын 15-ны дотор Татварын албанд өгнө.

2.Төрийн бус байгууллага үйл ажиллагааныхаа тайланг энэ зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан хугацаанд Хууль зүйн яаманд гаргаж өгөх бөгөөд түүнддараахь асуудлыг тусгана:

1/төрийн бус байгууллагын хаяг;

2/үйл ажиллагааны тухай товч мэдээлэл;

3/жилийн орлого, зарлагыг дор дурдсан ангиллаар:

а/хандивын;

б/дүрмийн зорилгоо хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон аж ахуйн үйл ажиллагааны;

в/өвлүүлсэн эд хөрөнгө.

4/700000-аас дээш төгрөгийн хандив буюу өвийн хөрөнгө өгсөн байгууллага, иргэний нэр, зүйлсийн жагсаалт;

5/удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүн, гүйцэтгэх захирлын нэр, хаяг.

3. Төрийн бус байгууллагад өргөсөн хандивыг хэрхэн зарцуулсан тухай хандивлагчдад тайлагнах эсэхээ тэдгээртэй байгуулсан гэрээнд тусгана.

4. Төрийн бус байгууллагын үйл ажиллагааны тайланг Хууль зүйн яам болон тус байгууллага нь 10-аас доошгүй жил хадгална.

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ

ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ ЗӨРЧИГЧДӨДХҮЛЭЭЛГЭХ ХАРИУЦЛАГА

24 дүгээр зүйл.Захиргааны хариуцлага хүлээлгэх

Төрийн бус байгуулагын тухай хууль тогтоомж зөрчигчдөд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол шүүх зөрчлийн шинж байдлыг харгалзан дор дурдсан шийтгэл ногдуулна:

1/төрийн бус байгууллагын орлогоос ногдол ашиг хуваарилах, иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын төлбөрийг төлөх зэрэг зөрчил гаргасан бол гэм буруутай албан тушаалтныг 40000-60000 төгрөгөөр, байгууллагыг 100000-150000 төгрөгөөр торгох;

2/төрийн бус байгууллагын удирдах зөвлөлийн гишүүн, ажилтнаас тухайнбайгууллагын эд хөрөнгөөр хувийн ашиг олох зорилгоор санхүүгийн буюу аж ахуйн үйл ажиллагаа явуулсан бол албан тушаалтны тухайн үйл ажиллагаанаас олсон орлогыг нь хурааж 40000-60000 төгрөгөөр торгох;

3/төрийн бус байгууллага нь Улсын Их Хурал, Ерөнхийлөгчийн болон иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуульд нам, эвсэл, нэр дэвшигчид эд хөрөнгө, хандив өгсөн бол гэм буруутай албан тушаалтныг 50000-60000 төгрөгөөр, байгууллагыг 200000-250000 төгрөгөөр торгох;

4/энэ хуульд заасан хугацаанд үйл ажиллагааныхаа тайланг холбогдох эрх бүхий байгууллагад гаргаж өгөөгүй бол гэм буруутай албан тушаалтныг 10000-20000 төгрөгөөр торгох.

ДОЛДУГААР БҮЛЭГ

БУСАД ЗҮЙЛ

25 дугаар зүйл. Сангийн тухай тусгай зохицуулалт

1.Энэ хуульд Иргэний хуулийн 36.2-т заасны дагуу чиг үүрэг бүхий сан хамаарах бөгөөд сан нь зөвхөн дор дурдсан зориулалтаар бусдад мөнгө хандивлаж болно: /Энэ хэсэгт 2002 оны 7 дугаар сарын 4-ны өдрийн хуулиар оруулсан өөрчлөлтийг тусгав./

1/төрийн бус байгууллагаас нийгмийн тусын тулд явуулж байгаа ажлыг дэмжих;

2/сангийн зорилгод нийцсэн төслийг төрийн байгууллагаас хэрэгжүүлэх;

3/сангийн зорилгод нийцсэн бол хувь хүний сургалтын төлбөр болон түүнтэй холбогдох бусад зардал, хувь хүнээс явуулж байгаа эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын зардлыг санхүүжүүлэх;

4/иргэдийн нийгэмд тустай үйл ажиллагааг урамшуулах.

2.Сан нь жил бүр олсон ашгийнхаа 5О-иас доошгүй хувийг дүрэмд заасан үйл ажиллагаандаа зарцуулна.

З.Санг татан буулгах тухай шийдвэрийг удирдах зөвлөлийн нийт гишүүдийн дийлэнхи олонхийн саналаар гаргана. Татан буугдсан сангийн эд хөрөнгийг ижил төстэй зорилго бүхий санд шилжүүлэх бөгөөд хэрэв тийм сан байхгүй бол сангийн зорилгод нийцсэн үйл ажиллагаанд зарцуулна.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Р.ГОНЧИГДОРЖ

1997 оны 1 дүгээр сарын 31-ний өдөр  батлагдсан. Энэ хуулинд 1998 оны 1 дүгээр сарын 15-ны, 2002 оны 7 дугаар сарын 4-ны, 2003 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуулиар оруулсан өөрчлөлт тусгагдсан

Montsame Agency

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээлэл

 • e68dd27a6a9587f885813f8cfa3eb12d L
  4-р сар 19, 2014 ЕВРОП Л.Урангуа

  "F-16" байлдааны онгоцуудыг энэ оныг дуустал Польшид байрлуулна

  МОСКВА. /Voice of Russia/. Польшид байрлуулсан “F-16” сөнөөгч нисэх онгоцуудаа энэ оныг дуустал тус улсад байрлуулна гэдгээ АНУ мэдэгдлээ. Польшийн Батлан хамгаалахын сайд Томаш Сямоняк АНУ-ын Батлан…
 • 7529960bc938c13e1a50b91fe7b905cc L
  4-р сар 19, 2014 Аялал Г.Доржханд

  Эверестийн цасан нурангид 12 балба дарагдан амиа алдлаа

  КАТМАНДУ. /ВВС/. Баасан гарагийн өглөө дэлхийн хамгийн өндөр оргил Эверестэд цасан нуранги үүссэний улмаас 12 балба газарчин амиа алдлаа. Балбын цагдаа нарын мэдэгдсэнээр, цасан нурангид нутгийн…
 • f073efba33901d357eb2449060eafd2f L
  4-р сар 19, 2014 Солонгос Г.Доржханд

  Хөлөг онгоцны ослоос аврагдсан багш өөрийгөө дүүжилжээ

  СӨҮЛ. /Voice of Russia/. Хөлөг онгоцны ослын улмаас хэдэн зуун сурагч нь сураггүй байгаа, Өмнөд Солонгосын “Данвон” ахлах сургуулийн дэд захирлын цогцос өчигдөр үдээс хойш олджээ. Кан овогт 52 настай…
 • 472093862 200x150
  4-р сар 19, 2014 UMON TV Тайван Бадрах

  UMON TV- ИЙН НЭВТРҮҮЛЭГ ( 2014.04.19)

  Америкт амьдарч байгаа монгол залуучуудын дунд жил бүр зохиогддог “НАДАД ХЭЛЭХ ҮГ БАЙНА” илтгэлийн уралдаан 4 дэхь удаагаа Виржиниагийн олон улсын их сургуульд болж, уг илтгэлийн уралдаанд АНУ- д…
 • 469649903 200x150
  4-р сар 19, 2014 АНУ дахь Монгол ТВ АНУ ТВ

  АНУ ДАХЬ МОНГОЛ ТЕЛЕВИЗ: 2014.04.18

  ЭМЧИЙН ҮГ:Ядаргаанаас сэргийлэх талаар их эмч Г.Оюунбилэгийн зөвлөгөө6 ЖИЛИЙН ӨМНӨ:AНУ-ын Нийслэл дэх Монгол сургуулийн сурагчдын концертМЭХ-90:"Эмэгтэйчүүд Монгол Улсын хөгжлийн төлөө"…
 • 0e0fba507d8d2f947b32998da55f9686 XL
  4-р сар 18, 2014 Технологи Г.Доржханд

  ДЭЛХИЙТЭЙ ТӨСТЭЙ ГАРАГ ИЛЭРЧЭЭ

  ВАШИНГТОН. /VOA/. Гадаргуудаа шингэн устай байж магадгүй, дэлхий шиг хэмжээтэй гарагийг илрүүлсэн гэж АНУ-ын сансар судлалын НАСА агентлаг мэдэгдлээ. НАСА-гийн мэдэгдсэнээр, "Kepler-186f" гарагийг…
 • 77ed6570467d61043d05bc9bf8822cc4 XL
  4-р сар 18, 2014 Мэдээ Б.Заяа

  НИЙСЛЭЛИЙН НОГООН БҮСИЙН УНАНГИ МӨЧИР, ГИШҮҮГ ЦЭВЭРЛЭНЭ

  Нийслэлийн удирдлагын зөвлөлийн гишүүд ойн цэвэрлэгээг холбогдох хууль, журамд нийцүүлэх саналын дагуу нийслэлийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр дэмжлээ. Түймэр, хөнөөлт шавьжид…
 • 27df3673a4361ed25ef7a6a725fbdc91 XL
  4-р сар 18, 2014 Улс Төр & Хууль Н.Туяа

  АВЛИГА ӨГСНӨӨ ИЛЧИЛСЭН ИРГЭНД ЯЛ ШИЙТГЭЛ ОНООХГҮЙ

  Ерөнхийлөгчийн дэргэдэх Иргэний танхимд өнөөдөр Авлигын эсрэг үндэсний хөтөлбөрийн төслийн талаар хэлэлцүүлэг хийлээ. Хэлэлцүүлэгт АТГ, Хуульч эмэгтэйчүүдийн холбоо, хууль, шүүхийн байгууллага,…
 • UNESCO
  4-р сар 18, 2014 Монгол М.Бүжил

  Дэлхийн өвтэй Монгол

  Хүн төрөлхтөний оюуны болоод соёл, урлаг, түүхийн үнэт өв санг тодруулах, хадгалан хамгаалах зорилгоор НҮБ-ын боловсрол,шинжлэх ухаан, соёлын байгууллага ЮНЕСКО 1983 оноос эхлэн энэ өдрийг олон улсын…
 • a6edc0d55bdc6cedf454b6f9214dc817 XL
  4-р сар 18, 2014 Монгол А.Цацралт

  ӨВӨР МОНГОЛД БЭЛЧЭЭРИЙН МАРГААН ГАРЧ БАЙНА

  СӨҮЛ. /Ёнхап/. Сүүлийн үед Хятадын ӨМӨЗО-нд малын бэлчээрийн газрын маргаан тасралтүй гарч, 50 монгол малчин баривчлагдсан гэж Британийн “BBC” телевизээр мэдээлэв. АНУ-ын Нью-Йорк хотод төвтэй Өвөр…

Их уншигдсан

 • images
  4-р сар 08, 2014 Ану Venera

  Америкийг газрын хөрстэй тэгшлэх чадалтай Йеллоустоны галт уул сэрж байна

  Америкийн эрдэмтэд түгшүүр зарлаад байна. Учир нь дэлхийд хэмжээгээрээ хамгийн том Йеллостоуны галт уул идэвхжиж байгаа ажээ. Энэ супер аварга галт уул 600 мянган жил тутамд нэг удаа шилгээдэг бөгөөд…
 • 4-р сар 10, 2014 Г.Галбадрах Гомбосүрэнгийн Галбадрах

  ЗУРВАСХАН БОДЛУУД-07

  "МИНИЙ ГУТЛЫГ ӨМСӨЖ ҮЗЭЭГҮЙ БАЙЖ..." Өдгөө АНУ-ын Марины армид алхагчаар ажиллаж байгаа Р.Хосбаяртай ярилцаж суухад тэрээр энэ үгийг хэлж билээ. Найзууд нь түүнтэй ярилцаж суугаад "Чи уг нь ингэх…
 • 1111111
  4-р сар 03, 2014 Classified Venera

  Амжилтанд хөтлөх 20 араншин

  1. Ажил хэрэгч зан. Цаг ягштал баримтлах, хурдан сэтгэх, төлөвлөсөн л бол хийх.2. Сайхан зан, эелдэг харилцаа. Бусад хүмүүс бухимдаж байсан ч биеэ барьж, юу ч болоогүй юм шиг хандах чадвар.3. Соёлтой…
 • 1111
  4-р сар 04, 2014 Сонин хачин Venera

  Орос эр эхнэрээ мөрийнд тавиад алджээ

  Мөрийтэй тоглоом гэдэг тухайн зүйлд хэт автсан хүнийг эрхшээлдээ өөрийн эрхгүй оруулдаг аймшигтай зүйл ажээ. Мөнгөний төлөө нэг хэсэг нь мөрийтэй тоглож хожихоосоо алдах нь их байхад нөгөө хэсэг нь…
 • 30b2929d1eb51098677af1f69376252d XL
  4-р сар 17, 2014 Боловсрол Ж.Болор

  ДЭЛХИЙН ШИЛДЭГ 100 СУРГУУЛЬД СУРАЛЦАХ ОЮУТНУУДЫГ БҮРТГЭЖ ЭХЭЛЛЭЭ

  Дэлхийн шилдэг 100 их сургуульд сургалтын төрийн сангийн санхүүжилтээр суралцуулах оюутны сонгон шалгаруулалтын бүртгэл өнөөдөр эхэлж байна.
 • ea48e5f118f58684fd84e73d0b481014 XL
  4-р сар 02, 2014 Монгол Н.Гантуяа

  ГАДААДЫН ИРГЭД ЗӨВХӨН НЭГ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГААР ҮЙЛЧЛҮҮЛДЭГ БОЛНО

  Монгол Улсад зорчиж, ажиллаж, амьдарч буй гадаадын иргэдэд үйлчилдэг байгууллага болох Гадаадын иргэн харьяатын асуудал эрхэлсэн газар Хилийн боомтын тухай хууль, Засгийн газрын хуралдааны шийдвэрийн…
 • 6621837
  4-р сар 01, 2014 Classified Venera

  Олон улсын шүүхээс халим агнуурыг Японд хориглов

  Гааг дахь Олон улсын шүүхээс Токиод шинжлэх ухааны зориулалтаар халим агнахыг хориглосон шийдвэрийг гаргасан байна. Үүний цаашдын хор уршиг нь зөвхөн Японд төдийгүй бусад улс оронд ч сөргөөр нөлөөлж…
 • 1-Happy-April-Fool-Day-wallpapers-and-images
  4-р сар 02, 2014 Сонин хачин Г.Дөлгөөн

  Дөрөвдүгээр сарын нэгний хамгийн алдартай худал цуу

  “Наад хувцасан дээр чинь цаас наалдчихаж” гэчихээд л “Дөрвөн сарын нэгээн” гээд л нэг их хөгжилддөгсөн. “Их багш Ленин бага байхдаа дөрвөн сарын нэгэнд аяга хагалчихаад “би хагалаагүй” гэж амьдралдаа…
 • cd436ba0b6bd5cef8ca56f6963e56a4b L
  4-р сар 03, 2014 Орос А.Цацралт

  В.Путины гэр бүлийн байдлыг албан ёсоор хүлээн зөвшөөрөв

  МОСКВА. /Voice Of Russia/. ОХУ-ын Ерөнхийлөгчийн албан ёсны цахим хуудас дахь Ерөнхийлөгч В.Путины намтраас түүний эхнэр Людмилагийн тухай мэдээллийг устгажээ.Ерөнхийлөгчийн хэвлэлийн төлөөлөгч…
 • 590485afd0855d57af054eae678cce1b XL
  4-р сар 01, 2014 Солонгос А.Цацралт

  МОНГОЛ ЭМЭГТЭЙ ИНЧОНЫ НИСЭХ БУУДАЛД ХУЛГАЙ ХИЙГЭЭД БАРИГДАВ

  СӨҮЛ. /Fnnews/. БНСУ-ын Инчон олон улсын нисэх буудалд жуулчдын халаасыг ухаж байсан монгол эмэгтэйг цагдаа нар баривчилжээ.Нисэх буудлын цагдаагийн газраас татваргүй барааны дэлгүүрийн ойролцоо…